Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Specjalistów Ochrony Środowiska, od 2010 r.
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (2011-2014)
 • Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, od 2012 r.
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Oddział Południowo-Wschodni w Rzeszowie, od 2013 r.
 • Stowarzyszenie Wschodni Klaster Komunalny w Leżajsku (2014-2017)

Zrealizowane projekty badawcze:                                        

 • Technologia produkcji bionawozu z wykorzystaniem odpadów komunalnych przy użyciu Eisenia fetida w oparciu o diagnostykę nematologiczną (N3_057). Finansowanie- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Sierpień 2022 – styczeń 2023 r. Wykonawca
 • Materiał budowlany wytwarzany z komunalnych osadów ściekowych. Projekt nr 2/I/2021 realizowany w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Październik 2021 r. - lipiec 2022 r. (umowa NR MNiSW/2020/346/DIR) Kierownik projektu.
 • Środek poprawiający właściwości gleb wytwarzany z odcieków z beztlenowej przeróbki osadów ściekowych. Projekt nr 11/I/2021 realizowany w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” (umowa NR MNiSW/2020/346/DIR). Luty - lipiec 2022 r. Kierownik projektu.
 • Ekologiczny koagulant do separacji trudnousuwalnych zanieczyszczeń ze ścieków w celu odzysku wody (N2_063), Umowa nr 40/PRZ/1/DG/PCI/2020. Finansowanie- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Czerwiec – listopad 2021 r. Lider projektu.
 • Opracowanie nawozu organiczno-mineralnego na bazie osadów ściekowych z dodatkiem mikroskładników mineralnych. Projekt nr 08/PRZ/1/DG/PCI/2019. Finansowanie- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Styczeń-wrzesień 2020 r. Lider projektu.
 • Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2015. Umowa nr POIR.01.01.01-00-0286/15-00. 2016-2018 r. Stanowisko: konsultant zespołu badawczego – ekspert w dziedzinie inżynieria środowiska i specjalizacji w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań technologii ścieków.
 • Emisja węglowych gazów szklarniowych z osadów dennych wybranych zbiorników zaporowych. Projekt badawczy własny nr rej. N N305 077836. 2009 – 2012 r., wykonawca.
 • Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej. Nowe preparaty biotechnologiczne i chemiczne dla znaczącego zmniejszenia odorów w procesach utylizacji i składowania odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN-5/2/2006. 2007 – 2010 r., wykonawca.

 

Inne prace DS i UPB

 • Monitoring i systemy ochrony ekosystemów wodnych. UPB.BT.20.001, 2020 r., wykonawca.
 • Nowe metody i technologie w zakresie monitoringu i ochrony środowiska. DS.BT.18.001, 2018-2019 r., wykonawca.
 • Analiza możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarce osadami ściekowymi. DS./M.BT.17.003. 2017 r., wykonawca.
 • Innowacyjne technologie w ochronie wód i gospodarce odpadami. U-699/DS. 2016-2017 r.
 • Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. U-547/DS. 2014-2015 r., wykonawca.
 • Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków i zarządzanie ekosystemami wodnymi. Nr U-8602/DS. 2012-2013 r., wykonawca.
 • Zrównoważony rozwój i nowe technologie w inżynierii środowiska. Nr U-7967/DS. 2010-2012 r., wykonawca.
 • Inżynieria ochrony ekosystemów wodnych. Nr U-7133/DS. 2007-2010 r., wykonawca.

 

 

Inne prace badawcze (m. in. dla przemysłu)

 • Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych w celach energetycznych. Nr RB-U-22313, 2022 r., kierownik projektu.
 • Opracowanie karty charakterystyki produktu, Nr RB-U-22240, 2022 r., kierownik projektu
 • Opracowanie ekspertyzy dot. wpływu odpadów zalegających pod powierzchnią działek nr 20/2, 20/3, 20/4, 25/2 w obr. 208 o łącznej powierzchni 1,0937 ha na stan środowiska w ich otoczeniu Nr RB-U-22227, 2022 r., kierownik projektu
 • Opracowanie opinii w sprawie równoważności złożonych wniosków materiałowych z projektem oraz specyfikacja techniczną. Nr RB-U-22226, 2022 r., kierownik projektu
 • Wykonanie analiz gruzu. Nr RB-U-22119, 2022 r., wykonawca
 • Badania fizykochemiczne próbek ścieków. Nr RB-U-22168, 2022 r., kierownik projektu
 • Założenia dla opracowania koncepcji budowy instalacji biogazowej z odzyskiem energii z odpadów kuchennych zbieranych selektywnie na terenie obsługiwanym przez RCOO. Nr RB-U-22101, 2022 r., kierownik projektu
 • Opinia dotycząca składowania i przetwarzania odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wolicy PHU EKOMAX Jerzy Kotulak. Nr RB-U-22064, 2022 r., kierownik projektu
 • Opinia w sprawie zanieczyszczenia wody w rzece Tabor. Nr RB-U-22063, 2022 r., kierownik projektu
 • Opinia dotycząca kwalifikacji odpadów zalegających pod powierzchnią terenu działek nr 20/2, 20/3, 20/4, 25/2 w obr. 208 Rzeszów-Nowe Miasto. Nr RB-U-22035, 2022 r., kierownik projektu
 • Analiza możliwości recyklingu odpadu o kodzie 20 03 03 „Odpady z czyszczenia ulic i placów” (części odpadu powstałego z przetwarzania przez przesiewanie tj. odpadu o kodzie 19 12 09 „minerały, np. piasek, kamienie). Nr RB-U-21265, 2021-22 r., kierownik projektu
 • Ekspertyza dotycząca przyczyn postepowania korozji i sposobu modernizacji zbiornika wydzielonej fermentacji na obiekcie oczyszczalni ścieków w Jaśle. Nr RB-U-21292, 2021 r., kierownik projektu
 • Opinia na temat wpływu zastosowania zbiornika retencyjnego ścieków surowych na poprawę jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Brzozowie Borkówka. Nr RB-U-21280, 2021 r., kierownik projektu
 • Opinia dotycząca możliwości oczyszczania ścieków z myjni samochodowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnie. Nr RB-U-21275, 2021 r. kierownik projektu
 • Nadzór technologiczny i laboratoryjny nad pracami naprawczymi reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków w Krasnem. Nr RB-U-21225, 2021 r., kierownik projektu
 • Zmiana statusu odpadu. Nr RB-U-21169, 2021 r., kierownik projektu.
 • Analiza zastosowanych urządzeń w ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim. Nr RB-U-20288, 2020 r., kierownik projektu.
 • Opinia dotycząca kwalifikacji odpadu. Nr RB-U-19467, 2019 r., kierownik projektu.
 • Opinia techniczna w zakresie oceny dokumentacji kontraktowej pod względem zgodności przyjętych rozwiązań technologicznych z normami, warunkami technicznymi, standardami oraz poprawności instalacji technologicznej po zakończeniu montażu i rozruchu oraz w okresie użytkowania obiektu w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu”, którego Inwestorem jest Gmina Paradyż. Nr RB-U-19367, 2019 r., kierownik projektu
 • Doradztwo technologiczne w zakresie poprawy parametrów wytwarzanego w zakładzie przemysłowym odpadu o kodzie 16 10 02. Nr RB-U-19147, 2019 r., kierownik projektu
 • Badania emisji zanieczyszczeń z biofiltrów powietrza w oczyszczalniach ścieków. Nr RB-U-19146, 2019 r., kierownik projektu
 • Eliminacja uciążliwości odorowej oczyszczalni ścieków w Łące i Nowej Wsi. Nr RB-U-17259, 2017-2018 r., wykonawca
 • Usuwanie związków biogennych w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Nr RB-U-17260, 2017-2018 r., wykonawca
 • Wykonanie prób wytrącania farb wodorozcieńczalnych ze ścieków (10 prób). Nr RB-U-17332, 2017 r., wykonawca
 • Testy na odwadnialność osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania wody. Nr RB-U-15168, 2015 r., wykonawca
 • Badanie osadów pokoagulacyjnych z uzdatniania wody. Nr RB-U-15167, 2015 r., kierownik projektu
 • Badania odwadnialności osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania wody. Nr RB-U-15147, 2015 r., kierownik projektu

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję