Podstrona: Życiorys naukowy / Wizytówka pracownika PRz

Życiorys naukowy

Przebieg pracy zawodowej

 • od grudnia 2023 r. – profesor uczelni w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska PRz
 • kwiecień 2023 - grudzień 2023 – adiunkt w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska PRz
 • listopad 2019 - marzec 2022 – profesor uczelni w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska PRz
 • kwiecień 2014 - październik 2019  adiunkt w Katedrze/Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska PRz
 • wrzesień 2008 - marzec 2014 – asystent w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska PRz.
 • wrzesień 2006 - sierpień 2008 –  technolog w Zakładzie/Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska PRz.
 • kwiecień 2005 - luty 2006 – staż asystencki w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska, WBiIŚ PRz.

Wykształcenie, stopnie naukowe

 • 14 grudnia 2023 r. - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; Politechnika Rzeszowska
 • 12 grudnia 2013 r. - obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,
  "Wspomaganie technologii osadu czynnego pylistym keramzytem w sekwencyjnym reaktorze porcjowym"
  Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek
 • lipiec 2006 - obrona pracy magisterskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska
  „Badania wpływu wybranych składników wody i osadów dennych na procesy sedymentacji i uwalniania fosforu z osadów dennych”
  Promotor prof. dr hab. inż. 
  Janusz Tomaszek.
 • 2001-2006 studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej,
  kierunek: inżynieria środowiska,
  specjalność: inżynieria komunalna (oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów)
  ,

Pełnione funkcje organizacyjne i administracyjne

Członkostwo w komitetach naukowych konferencji

 • II International Seminar ‘Current Issues’ in Economics, Management and Engineering, 12 maja 2022 r. (forma online)
 • International Scientific Conference "Implementation of principles of sustainable development in present economy and society" 7 maja 2021 r.
 • VI Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 20-21 września 2021 r.
 • V Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 12-13 października 2020 r.
 • IV Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 • X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 17-18 marca 2018 r.
 • Patronat merytoryczny (naukowy) nad Konferencją techniczną „Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych”, Rabka-Zdrój, 3-4 września 2019 r.
 • Patronat merytoryczny (naukowy) nad Konferencją techniczną „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”, Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.

Członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 13-14 września 2021 r.
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Konferencji Naukowej "-Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 12-13 października 2020 r.
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznych (2008, 2010, 2013), ogólnopolskich konferencji pt.: Postęp Techniczny w Inżynierii Środowiska”. Pełne teksty referatów publikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej, wybrane prace w periodyku „Environment Protection Engineering”.

  

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism

 • Redaktor gościnny numeru specjalnego "Technologies for Sustainable Wastewater Treatment and Sewage-Sludge Management" w czasopiśmie Sustainability (Wydawnictwo MDPI), 2021-2022 r.
 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Sustainability” (Wydawnictwo MDPI), od września 2020 r.
 • Członek Komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture” (Czasopisma Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury), od listopada 2019 r.
 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”, od kwietnia 2019 r.
 • Członek Rady Programowej w czasopiśmie „Forum Eksploatatora”, 2016-2021,
 • Redaktor „Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PRz”, od 2007 r.

 

Członkostwo w organach eksperckich

 • Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, od kwietnia 2021 r.
 • Członek Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., od maja 2019 r.
 • Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Rzeszowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, od lutego 2017 r.
 • Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dziedzina: Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, od marca 2016 r.,
 • Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dziedzina: Gospodarka wodno-ścieków, od kwietnia 2016 r.,
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2015 r.
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, od stycznia 2015 r.,

 

Działalność naukowa i organizacyjna w Politechnice Rzeszowskiej

 • Członek Rady Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, od maja 2021 r.
 • Członek Konwentu Profesorów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, od listopada 2019 r.
 • Członek Rady Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRz, 2019-2022, od 2023
 • Kierownik kursu pt. „Eksploatacja oczyszczalni ścieków - szkolenie specjalistyczne” dla pracowników Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, maj-czerwiec 2019 r.
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej”, od czerwca 2017 r.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na kierunku inżynieria środowiska, WBISiA, PRz, od listopada 2016 r.
 • opiekun studentów na kierunku inżynieria środowiska w latach 2009-2014, 2014-2019
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PRz, 2010-2024
 • Członek Zarządu Koła Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy Politechnice Rzeszowskiej, od października 2011 do grudnia 2014 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, od 2020 r.
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Oddział Południowo-Wschodni w Rzeszowie, od 2013 r.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Specjalistów Ochrony Środowiska (2010-2015)
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (2011-2014)
 • Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (2012-2018)
 • Stowarzyszenie Wschodni Klaster Komunalny w Leżajsku (2014-2017)

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za autorstwo/współautorstwo patentów, 1 grudnia 2022 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za autorstwo/współautorstwo publikacji, 1 grudnia 2022 r.
 • Naukowiec Przyszłości 2022 za badania nad nowymi metodami recyklingu i przetwarzania odpadów powstających w oczyszczalni ścieków oraz pozytywne podejście do upowszechnienia dotychczasowych przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa, 11 kwietnia 2022 r.
 • Ambasador Innowacyjności 2022 za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania , przyszłościowe, nieszablonowe myślenie oraz nowe rozwiązania, 2 czerwca 2022 r.
 • Nagroda R&D Impact 2022 za prowadzoną działalność badawczo-naukową, dotyczącą technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, a mającą pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Laureat prezentuje jednocześnie postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z realizowanych projektów wśród całego społeczeństwa, 5 maja 2022 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za autorstwo/współautorstwo patentów, 27 października 2021 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za autorstwo/współautorstwo publikacji, 27 października 2021 r.
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie na Najlepszy Poster Naukowy VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwój” 13-14 września 2021 r.
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii „Innowacyjne technologie i badania przyszłości” za realizację projektu pt. „Opracowanie nawozu organiczno-mineralnego na bazie osadów ściekowych z dodatkiem mikroskładników mineralnych”. 14 czerwca 2021 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za uzyskanie patentu, 12 sierpnia 2020 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za współautorstwo publikacji indeksowanej z listy MNiSW, 12 sierpnia 2020 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna III stopnia za cykl publikacji naukowych i opracowane wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków, 22 listopada 2019 r.
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w Konkursie na Najlepszy Poster Naukowy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwój” 1-2 kwietnia 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna II stopnia za cykl publikacji z zakresu innowacyjnych metod oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, 20 listopada 2018 r.
 • Tytuł „Innowacje WOD-KAN 2018” za wynalazek pt. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia, Słupsk-Dolina Charlotty, 10 października 2018 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa I stopnia za cykl publikacji z zakresu monitoringu i ochrony ekosystemów wodnych oraz innowacyjnych metod oczyszczania ścieków, 30 listopada 2017 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych, opracowane wynalazki i projekt badawczy z zakresu innowacyjnych metod monitoringu i ochrony środowiska wodnego, 15 grudnia 2016 r.
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, 9 lutego 2015 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska z wyróżnieniem, 18 grudnia 2014 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych z zakresu innowacyjnych metod ochrony i zarządzania ekosystemami wodnymi, 18 grudnia 2014r.
 • Wyróżnienie w Konkursie INNOWACJE 2014 za innowacyjną technologię oczyszczania ścieków komunalnych w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. 10. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE. Gdańsk, 24 października 2014 r.
 • Godło EKO-INSPIRACJA 2013 oraz nagroda I stopnia w kategorii Produkt w ramach  plebiscytu „Odpowiedzialnie z Naturą” za innowacyjną technologię oczyszczania ścieków komunalnych w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Warszawa, 6 lutego 2014 r.
 • Wyróżnienie w konkursie „Ekoinnowacje 2013” za innowacyjną technologię oczyszczania ścieków komunalnych w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Kongres „Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2013”. Kielce, 22 października 2013 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa II stopnia za cykl publikacji „Technologiczne i metodyczne aspekty ochrony naturalnego środowiska wodnego”, 20 grudnia 2012 r.
 • Nagroda III stopnia w kategorii Najlepszy Warsztat Naukowy za publikację „Wpływ wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego” w ramach I Konferencji Naukowej pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2012 r.
 • Stypendysta programu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów". Projekt realizowany przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących innowacyjnych metod monitoringu i ochrony ekosystemów wodnych, 16 grudnia 2010 r.
 • Medal im. Ignacego Łukasiewicza „PRIMUS INTER PARES” dla najlepszego absolwenta Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2005/2006, 21 grudnia 2006 r.
 • finalista X edycji ogólnopolskiego konkursu Fundacji im. Nowickiego na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska, listopad 2006 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej, 13 czerwiec 2006 r.
 • I miejsce w konkursie na najlepszy referat III Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska” Jelenia Góra, 6 – 7 kwietnia 2006 r.

Działalność dydaktyczna za granicą

 • 11-15.05.2015 – Cykl wykładów pt. „New advanced wastewater treatment technologies” w ramach Programu ERASMUS+ (STA - Staff Teaching Assignment). Szent István University, Institute of Environmental Sciences, Department of Wastewater Management, Gödöllő, Węgry.
 • 15-20.09.2014 – Cykl wykładów pt. „Innovative technologies in wastewater treatment” w ramach Programu ERASMUS+ (STA - Staff Teaching Assignment). University of Eastern Finland, Department of Environmental Science, Kuopio, Finlandia.

Działalność związana z transferem wiedzy i komercjalizacją nauki (szkolenia, wyjazdy studyjne)

 • Luty-marzec 2015; Szkolenie „Własność intelektualna i przemysłowa w przedsiębiorstwie” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia PARP”.
 • 26 – 27 luty 2015; Warsztaty wyjazdowe w Warszawie (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Techniki Budowlanej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Biblioteki UW, Strefa Działania DELab – Przedsiębiorczość) w ramach projektu „Transferencia” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 • Grudzień 2014 – styczeń 2015; Szkolenie stacjonarne w ramach projektu „Transferencia”. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Sierpień – październik 2014; staż w Zakładzie Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 • 29 – 30 lipca 2014; warsztaty wyjazdowe w Kielcach (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Dział Innowacji i Transferu Technologii UJK, Grono Targowe Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińsikim) w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 • Czerwiec 2014; Szkolenie stacjonarne w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę”. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2 – 4 września 2012; zagraniczna wizyta studyjna w Czechach i Niemczech (Politechnika Czeska: České Vysoké Učení Technické v Praze; Centrum Technologiczne w Pradze: Technologické centrum AV ČR; Uniwersytet Karola: Univerzita Karlova v Praze; Uniwersytet Techniczny w Dreźnie: Technische Universität Dresden; Centrum Technologiczne: TechnologieZentrum Dresden) w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 • 3 – 7 czerwca 2012; zagraniczna wizyta studyjna we Włoszech (Klaster Budowlany: Consorzio per lo sviluppo della Bioedilizia; Regionalna Agencja Badań, Innowacji i Transferu Technologii: Veneto Innovazion; Uniwersytet w Mediolanie: UNIMITT – Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico; Politechnika w Mediolanie: Technology Transfer Office – Politecnico di Milano) w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 • Maj-czerwiec 2012; Szkolenie „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia PARP”.
 • 15 – 16 grudnia 2011; wizyta studyjna w Lublinie (Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny) w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 • Październik-grudzień 2011; Szkolenie pn. „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” realizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli w rozwoju gospodarczym.

Kursy, praktyki, szkolenia

 • Wrzesień 2014; Szkolenie „Korzyści firmy z ochrony środowiska” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia PARP”.
 • Marzec 2013; Kurs e-learningowy „Nauczyciel akademicki jako lider - jak zarządzać zespołem studentów?”. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 • Wrzesień 2012; Kurs e-learningowy „Wprowadzenie do badań online”. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 • Wrzesień 2012; Kurs e-learningowy „Podstawy użytkowania programu R”. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 • Czerwiec 2012; Szkolenie „Ekologiczny biznes” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia PARP”.
 • Maj 2012; Szkolenie z zakresu danych technicznych oraz montażu systemów rurowych Gamrat. Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A., Jasło;
 • Marzec-kwiecień 2012; Kurs e-learningowy „Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000”. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Grudzień 2011; Kurs e-learningowy „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 • Grudzień 2007; I Seminarium Szkoleniowe nt.: „Technologia oczyszczania ścieków w reaktorach SBR – teoria i praktyka”. Wydawnictwo „Seidel - Przywecki”. Warszawa, 10 grudnia 2007 r.
 • Lipiec 2005; dwutygodniowa praktyka, Urząd Miejski w Żabnie;
 • Marzec 2005; dwutygodniowa praktyka, Tarnowskie Wodociągi w Tarnowie;
 • 2004; seminarium szkoleniowe projektowania instalacji z tworzyw sztucznych w systemie KAN-therm; Rzeszów;
 • Lipiec 2003; dwutygodniowa praktyka z geodezji, WBiIŚ Politechnika Rzeszowska;
 • Styczeń-luty 2000; miesięczna praktyka dyplomowa, ZUW Żabno, RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej;
 • Maj 1999; miesięczna praktyka, Zakłady Azotowe w Tarnowie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję